Транспортната политика на ЕС съображения

Транспортната политика на ЕС съображения, полезна информация от експертите по превоз на всички видове контейнери – konteineri.net

Транспортната политика на ЕС

В Европейския съюз ръста на комбинираните превози зависи от две главни съображения в транспортната политика на съответните правителства:

  • Законодателните съображения – наложените ограничения върху ползването на автомобилен транспорт. Тези принудителни мерки се определят от правителствата и задължават търговците да се съобразяват с тях. Логично е насочването на погледите към други видове транспортни технологии. Негативните мерки са оправдани поради отрицателните влияния на автомобилния транспорт върху околната среда – шум, замърсяване на околната среда, използване на скъпи горива.
  • Финансови съображения – изразяват се във финансовите предимства и качествения аспект, правещ комбинирания транспорт привлекателен за търговците и превозвачите.

Най – общо Европейският съюз спомага за хармоничното и балансирано развитие на страните – членки. Осигуряването на транспортната инфраструктура и развитието на трансевропейските мрежи следва да се избегне дисбаланс и да обезпечи ефективната подвижност. Транспортната ефективност изисква пазара да има достъп до средствата, влияещи на подвижността, като съответства най – близко до качеството на нуждите и желанията.

Могат да се определят следните главни цели пред комбинирания транспорт:

  • Непрекъснато заздравяване и правилно действие на вътрешния пазар с цел улеснено движение на стоки и хора;
  • Заздравяване на икономическата и социалната съгласуваност чрез инфраструктурата може да доведе до намаляване на несъответствията между изолираните територии и областите на ЕС;
  • Мерки, свързани с екологията;
  • Действия, подобряващи сигурността;
  • Мерки в социалната област;
  • Развитие на подходящи връзки с други държави, като се дава приоритет на тези, за които транспортът на стоки и хора е важен за Ес като цяло.

За подпомагане на комбинирания транспорт ЕС провед е някорко проучвания и предложи някои мерки. Отмяна на съглашението от Монбазон е основа за либерализирана организация на транспортния пазар.

Новите директиви позволяват на частните компании да експлоатират услуги на комбинирания транспорт.  Новото законодателство дава възможност на компаниите да предлагат всички видове транспорт и широк обхват от други услуги.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО